دکتر مجید محمدشاهی

دکتر مجید محمدشاهی،متخصص تغذیه و رژیم درمانی،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بیش از 15 سال سابقه رژیم درمانی بالینی

دکتر فاطمه حیدری

دکتر فاطمه حیدری،متخصص تغذیه و رژیم درمانی،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بیش از 15 سال سابقه رژیم درمانی بالینی