دکتر مجید محمدشاهی

دکتر مجید محمدشاهی متخصص تغذیه و رژیم درمانی عضو هیئت علمی علوم پزشکی دانشگاه چمران.دارای چندین سال سابقه پزشکی

دکتر فاطمه حیدری

دکتر فاطمه حیدری متخصص تغذیه و رژیم درمانی عضو هیئت علمی علوم پزشکی دانشگاه چمران.دارای چندین سال سابقه پزشکی